Words
Sources
  • Ceplītis, L. Spāņu īpašvārdi latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Avots, 1969, 194.–199. lpp. Pdf icon
  • Remass, S. Spāņu valodas īpašvārdu pareizrakstības normas un praksi salīdzinot. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Avots, 1969, 186.–193. lpp. Pdf icon
  • Ceplītis, L. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. VII. Spāņu valodas īpašvārdi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961. Pdf icon