Words
Sources
  • Bušs, O. Horvātu valoda un horvātu īpašvārdu atveide. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 6. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. O. Bušs. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011, 149.–158. lpp. Pdf icon