Words
Ágústa – icelandic
Sources
  • Dimiņš, D. Ieteikumi islandiešu īpašvārdu atveidei latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 17. Atb. red. I. Druviete. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022, 210.–239. lpp. Pdf icon