Words
Sources
  • Eglīte, G., Katajs, E. Pārskats par japāņu valodas latīņu transkripcijas sistēmām. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 14. laidiens. Rakstu krājums. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1978, 164.–170. lpp. Pdf icon
  • Eglīte, G., Katajs, E. Par japāņu valodas vārdu atveides problēmām. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 13. laidiens. Rakstu krājums. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1977, 126.–134. lpp. Pdf icon
  • Eglīte, G. Japāņu valodas skaņu kopu problemātiskie atveides gadījumi latviešu valodā.. Valodas aktualitātes. Red. D. Liepa, R. Koluža. Rīga : Madonas poligrāfists, 2008, 3.–7. lpp. Pdf icon