Informācija par lietotni
UDK indekss un autorzīme
81`37
Ci855

Lietotne „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” ir elektroniska daudzvalodu priekšvārdu un uzvārdu vārdnīca. Šobrīd lietotnē apkopota informācija par personvārdu atveidi un atveides variantiem, iestrādāti atveides noteikumi un izmantojamā papildliteratūra par 28 valodām.1


Vārdnīcas pamatā ir latviešu valodā izdotie personvārdu atveides noteikumi – sākot no 1960. gados Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecības publicētajām brošūrām „Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā” līdz jaunākajiem izdevumiem jau 21. gadsimtā (vairāk par to sk. http://www.lingvistiskakarte.lv/tag/citvalodu_ipasvardu_noradijumi).
 
Vēsturisku pārskatu par citvalodu personvārdu atveides tradīciju latviešu valodā sk. https://www.letonika.lv/article.aspx?id=personvardi.
 
Izvēloties personvārda atveides variantu, par atbilstošāko mūsdienu atveides praksei uzskatāms jaunākais avots. Četrām valodām – čehu, franču, itāļu un vācu – šobrīd par jaunāko avotu uzskatāma „Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca” portālā letonika.lv.


Citvalodu personvārdu atveidi un pareizrakstību latviešu valodā nosaka Valsts valodas likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (02.03.2004.).


Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 pieņemti 27.02.2018. (MK noteikumi Nr. 122). Izmantojot datubāzē publicēto informāciju, jāņem vērā, ka atsevišķos avotos var būt neatbilsmes MK noteikumu Nr. 114 prasībām (īpaši, grozījumu 5.1. punktam un 11.5.1. un 11.5.2. punktam).
Precizējumi atbilstoši šiem MK grozījumu punktiem tiks iestrādāti dāņu, zviedru, ukraiņu, baltkrievu personvārdu atveides piemēros, kā arī atsevišķos gadījumos citās valodās.

 
Vārdnīcas šķirkļos sniegts personvārda rakstījums oriģinālvalodā, dzimte, veids – priekšvārds, uzvārds u.tml. – un cita papildu informācija atkarībā no personvārda oriģinālvalodas un atveides noteikumos sniegtās informācijas: piemēram, personvārda rakstījums latīņalfabētiskajā transliterācijā, izruna, tulkojums.


Dažu valodu šķirkļos nav atrodams personvārda rakstījums oriģinālvalodā, jo līdz šim izdotajos atveides noteikumos tas nav ticis sniegts. Tādas ir, piemēram, arābu, japāņu, korejiešu valoda. Šādos gadījumos sniegts personvārda rakstījums vai nu latīņalfabētiskajā transliterācijā, vai piedāvāta tikai atveide latviešu valodā.

Ja personvārda atveidē pieļaujami varianti, katrs atrodams savā apakššķirklī.


Avoti dalīti pamata un papildu literatūrā. Pamatliteratūrā (Literatūra) tiek sniegts avots, kurā konkrētais personvārds atrodams, un, noklikšķinot uz saites, iespējams nonākt PDF faila konkrētajā lappusē . Papildu literatūrā dots avots uzziņai par vispārīgiem konkrētās valodas personvārdu atveides principiem, problēmgadījumiem u. tml.


Vairāku valodu personvārdu atveides noteikumos piedāvāts arī vispārīgs pārskats par skaņu, burtkopu un zilbju atveidi latviešu valodā. Pārskats ievietots šķirkļa beigās.
 
Lietotne paredzēta valsts, pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem, kuru ikdienas darbā ir liela nozīme precīzai cittautu personvārdu atveidei; redaktoriem un korektoriem, tulkotājiem u. c. profesiju pārstāvjiem, kas ikdienā saskaras ar personvārdu atveides jautājumiem; kā arī visiem interesentiem, kuriem nepieciešams noskaidrot personvārdu atveidi, piemēram, studentiem, valodu skolotājiem u. c.
 
Lietotnē tiks pakāpeniski precizēta personvārdu atveide atbilstoši grozījumiem (27.02.2018.) Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (02.03.20104.), papildināta ar Latviešu valodas aģentūras sniegto konsultāciju datiem personvārdu atveidē, kā arī citu aktuālu informāciju.
 
Latviešu valodas aģentūra izsaka pateicību par informatīvo atbalstu un sadarbību Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtam, apgādam „Zinātne”, Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam „Latvijas Vēstnesis”. Tāpat izsakām pateicību publikāciju autoriem par sadarbību lietotnes izstrādes procesā, kā arī manuskriptu papildināšanā un precizēšanā.

Lietotni pēc LVA pasūtījuma izstrādājusi
komunikāciju aģentūra „E-forma”.
_______________________________________________________________________
1Ar armēņu valodas personvārdu atveidi pagaidām iespējams iepazīties tikai izdevuma elektroniskajā publikācijā: Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009.
Pieejama:
https://www.personvarduatveide.lv/uploads/sources/204/pdf/Armenu_ipasvardu_atveide_latviesu_valoda_2009.pdf).

2Daļā šo PDF formāta materiālu ir iespējams izmantot automātiskās meklēšanas darbību, tomēr atsevišķos gadījumos (izdevuma drukas kvalitātes dēļ) meklēšanas darbība nebūs aktīva.