Avoti
  • Šūmane, M., Sīkstulis, J. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. XV. Arābu valodas īpašvārdi. Rīga : Zinātne, 1982. Pdf icon
  • Šūmane, M. Arābu īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 2. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1966, 105.–116. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. XI–XVI gs. persiešu un arābu dzejnieku vārdi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 11. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1975, 88.–98. lpp. Pdf icon
  • Sīkstulis, J. Arābu valodas garo patskaņu atveidošana latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 18. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1982, 52.–61. lpp.
  • Sīkstulis, J. Aktuālie arābu īpašvārdi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 20. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1984, 87.–93. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Piezīmes par austrumu vārdiem un tituliem. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 166.–174. lpp. Pdf icon
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”. Latvijas Vēstnesis.
  • Kleinhofa, I. Arābu personvārdu atveide latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 17. Atb. red. I. Druviete. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022, 240.–260. lpp. Pdf icon