Avoti
  • Rūmniece, I. Grieķu īpašvārdu atveide latviešu valodā: jaungrieķu valoda. Ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. Pdf icon
  • Vecvagars, M. Sengrieķu-latviešu īpašvārdu vārdnīca. Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2008.
  • Feldhūns, Ā. Sengrieķu īpašvārdu un to atvasinājumu latvisko formu veidošanas morfoloģiskie pamati. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1969, 173.–186. lpp.
  • Feldhūns, Ā. Sengrieķu īpašvārdu atveidojumi latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 4. laidiens. Rakstu krājums. Sast. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1968, 133.–141. lpp. Pdf icon
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”. Latvijas Vēstnesis.