Avoti
  • Bušs, O., Pajula, M., Ozola, I. Somu īpašvārdu atveide. Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, Red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 346.–420. lpp. Pdf icon
  • Raģe, S. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. X. Somu valodas īpašvārdi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1963. Pdf icon