Avoti
  • Sakse, E. (sast.). Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 1998. Pdf icon
  • Sakse, E. Dažas piezīmes par ungāru īpašvārdu atveidi latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 19. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1984, 112.–119. lpp. Pdf icon