Avoti
  • Staltmane, V. (sast.). Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., pap. izd. Red. un pap. I. Birzvalka. Rīga : Zinātne, 1998. Pdf icon