Avoti
  • Škrabals, M. Čehu personvārdi. Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca. Tilde. Letonika.lv
  • Mežaraupe, I. Dāņu īpašvārdu atveide. Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, Red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 43.–121. lpp. Pdf icon
  • Balode, L. Dažas pārdomas par lietuviešu personvārdiem latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 4. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. L. Lauze. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 100.–111. lpp. Pdf icon
  • Sakse, E. Dažas piezīmes par ungāru īpašvārdu atveidi latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 19. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1984, 112.–119. lpp. Pdf icon
  • Bankava, B. (sast.). Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. A. Bankavs. Rīga : Zinātne, 2004. Pdf icon
  • Skrābane, A. Franču personvārdi. Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca. Tilde. Letonika.lv
  • Rūmniece, I. Grieķu īpašvārdu atveide latviešu valodā: jaungrieķu valoda. Ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. Pdf icon
  • Bušs, O. Horvātu valoda un horvātu īpašvārdu atveide. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 6. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. O. Bušs. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011, 149.–158. lpp. Pdf icon
  • Dimiņš, D. Ieteikumi islandiešu īpašvārdu atveidei latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 17. Atb. red. I. Druviete. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022, 210.–239. lpp. Pdf icon
  • Gailīte, D. (sast.). Ieteikumi korejiešu personvārdu atveidei latviešu valodā. Projekts. Kons. N. Jansone. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. Pdf icon