Avoti
  • Dimiņš, D. Ieteikumi nīderlandiešu īpašvārdu atveidei latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 17. Atb. red. I. Druviete. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022, 187.–209. lpp. Pdf icon
  • Rašmeiere, L. (sast.). Ieteikumi turku personvārdu atveidei latviešu valodā. Projekts. Kons. U. Bērziņš. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. Pdf icon
  • Kafarelli, E. Itāļu onomastika: uzvārdu veidošanās un tipoloģija. Onomastica Lettica. 3. laidiens. Sast. un atb. red. Dz. Hirša. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2007, 171.–227. lpp. Pdf icon
  • Bankava, B. Itāļu personvārdi. Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca. Tilde. Letonika.lv
  • Eglīte, G. Japāņu valodas skaņu kopu problemātiskie atveides gadījumi latviešu valodā.. Valodas aktualitātes. Red. D. Liepa, R. Koluža. Rīga : Madonas poligrāfists, 2008, 3.–7. lpp. Pdf icon
  • Staburova, J. Ķīniešu personvārdu atveide latviešu valodā: elektronisks izdevums. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019, 1.–87. lpp. Pdf icon
  • Korejiešu īpašvārdu atveide latviešu valodā: ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020, 1.–68. lpp. Pdf icon
  • Grabis, R., Porīte, T. (sast.). Krievu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., pap. izd. Atb. red. V. Skujiņa. Rīga : Zinātne, 1993. Pdf icon
  • Feldhūns, Ā. Latīņu valodas īpašvārdu atveide latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 21. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1985, 91.–100. lpp. Pdf icon
  • x