Avoti
  • Ceplītis, L. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. VII. Spāņu valodas īpašvārdi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961. Pdf icon
  • Raģe, S. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. X. Somu valodas īpašvārdi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1963. Pdf icon
  • Stelle, A. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. XII. Itāliešu valodas īpašvārdi. Rīga : Zinātne, 1967. Pdf icon
  • Šūmane, M., Sīkstulis, J. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. XV. Arābu valodas īpašvārdi. Rīga : Zinātne, 1982. Pdf icon
  • Karkonens-Svensons, S. Norvēģu īpašvārdu atveide. Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, Red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 122.–281. lpp. Pdf icon
  • Eglīte, G., Katajs, E. Par japāņu valodas vārdu atveides problēmām. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 13. laidiens. Rakstu krājums. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1977, 126.–134. lpp. Pdf icon
  • Eglīte, G., Katajs, E. Pārskats par japāņu valodas latīņu transkripcijas sistēmām. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 14. laidiens. Rakstu krājums. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1978, 164.–170. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Piezīmes par austrumu vārdiem un tituliem. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 166.–174. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Piezīmes par austrumu vārdiem un tituliem. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 166.–174. lpp. Pdf icon
  • Staltmane, V. (sast.). Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., pap. izd. Red. un pap. I. Birzvalka. Rīga : Zinātne, 1998. Pdf icon