Avoti
  • Šūmane, M. Piezīmes par austrumu vārdiem un tituliem. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 166.–174. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Piezīmes par austrumu vārdiem un tituliem. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 166.–174. lpp. Pdf icon
  • Staltmane, V. (sast.). Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., pap. izd. Red. un pap. I. Birzvalka. Rīga : Zinātne, 1998. Pdf icon
  • Placinska, A. Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā: ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. Pdf icon
  • Projekts. Ieteikumi ķīniešu personvārdu atveidei latviešu valodā. Kons. I. Forande, Sast. D. Gailīte. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997, 1.–16. lpp. Pdf icon
  • Feldhūns, Ā. Sengrieķu īpašvārdu atveidojumi latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 4. laidiens. Rakstu krājums. Sast. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1968, 133.–141. lpp. Pdf icon
  • Feldhūns, Ā. Sengrieķu īpašvārdu un to atvasinājumu latvisko formu veidošanas morfoloģiskie pamati. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1969, 173.–186. lpp.
  • Vecvagars, M. Sengrieķu-latviešu īpašvārdu vārdnīca. Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2008.
  • Bušs, O., Pajula, M., Ozola, I. Somu īpašvārdu atveide. Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, Red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 346.–420. lpp. Pdf icon
  • Ceplītis, L. Spāņu īpašvārdi latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Avots, 1969, 194.–199. lpp. Pdf icon